การเคหะแห่งชาติร่วมกับ ทต. บ้านสร้าง พัฒนาสภาพแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ)

0
461

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน (Big Cleaning Day) โครงการบ้านเอื้ออาทรพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) โดยมี นางสาวรัตนา กลัดกลีบ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการฯ กวาดขยะบริเวณทางเท้า ตัดหญ้า ฉีดพ่นน้ำล้างถนนบริเวณรอบโครงการฯ และเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือสิ่งของหมดอายุการใช้งานที่ชาวบ้านนำมาทิ้งไว้บริเวณจุดพักขยะเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการปรับทัศนียภาพของชุมชนให้น่าอยู่

ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านสร้างได้ให้ความร่วมมือนำรถฉีดน้ำ รถแม็คโคร และรถขนขยะมาสนับสนุนในการทำกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่อาศัย มีทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ของชาวชุมชน