การเคหะแห่งชาติร่วมกับ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

0
397

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับอาเซียนและประเทศที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ การแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายนะรงไช มีวาปะดิด รองอธิบดีกรมเคหะและผังเมือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้แทนจากประเทศอาเซียน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองระหว่างการเคหะแห่งชาติและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งบูรณาการข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมือง และการบริหารชุมชนอีกด้วย