การเคหะแห่งชาติคว้ารางวัล “Compliance Award” หน่วยงานนำร่องดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

0
444


การเคหะแห่งชาติสุดปลื้ม คว้ารางวัล “Compliance Award” คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ตอกย้ำการให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล ระบุเป็น 1 ใน 43 องค์กรต้นแบบ ที่ สคส. และ สดช. เลือกเป็นหน่วยงานนำร่อง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้มอบรางวัล Compliance Award หน่วยงานเป้าหมายที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้แก่การเคหะแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานนำร่องภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC)

การเคหะแห่งชาติมีข้อมูลส่วนบุคคลเก็บไว้จำนวนมาก ทั้งข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ลูกค้า ผู้ประกอบการ ผู้อยู่อาศัย และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อกับหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการเคหะแห่งชาติผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมทั้งได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของข้อมูล โดยในปี 2567 การเคหะแห่งชาติมีแผนการใช้ Platform GPPC อย่างเต็มรูปแบบในทุกกิจกรรมต่อไป” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2566 สคส. และ สดช. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยประเมินภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินที่สำนักงานประกาศและกำหนดไว้ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2566 ซึ่งมี 43 หน่วยงานนำร่องที่ได้รับรางวัล Compliance Award หน่วยงานเป้าหมายที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เช่น การเคหะแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค