กสิกรไทย เสริมมาตรการสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่งให้บลจ. กสิกรไทย  

0
1567

น.ส. ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากผลกระทบของโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลก และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกนโยบายเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนเปิดตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวม (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) นั้น

ธนาคารได้มีการดูแล และมุ่งเน้นการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทจัดการกองทุนที่เป็นบริษัทของธนาคารอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมาโดยตลอด  ส่งผลให้กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างรอบคอบ โดยมีการกระจายการลงทุนไปในทั้งเงินฝากและตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนที่มีความมั่นคงสูงและส่วนใหญ่มีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยที่ระดับ ขึ้นไป สำหรับการลงทุนในต่างประเทศเกือบทั้งหมดจะเป็นการลงทุนในเงินฝากของธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งมีเครดิตที่ดี

นอกจากนี้ กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการเสริมสภาพคล่องของ ธปท. โดยธนาคารมีความพร้อมในการสนับสนุนมาตรการของธปท.ด้วยการเพิ่มช่องทางให้กองทุนดังกล่าวสามารถกู้ยืมเงิน หรือ นำหลักทรัพย์ที่ลงทุนมาทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวม เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น