“กรุงไทย” หนุนสร้างความรู้และวินัยการออม ให้นักเรียนที่ จ.แม่ฮ่องสอน

0
343


ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงตั้งแต่วัยเรียน โดยมุ่งส่งเสริมวินัยการออม และสนับสนุนความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นกระบวนการคิด การวางแผนใช้จ่ายเงิน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจำวัน การปลูกฝังเนื้อหา 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง คือ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล เพื่อสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคง


ขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงไทยได้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งระบบดูแล และบริหารจัดการน้ำสะอาดไปสู่แหล่งชุมชน โดยธนาคารร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำลำธาร บรรเทาปัญหาน้ำแล้ง เพิ่มแหล่งน้ำสำรองและแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเกษตรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”