“กรุงไทย” จับมือ “สคส.” พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการคุ้มครองข้อมูล PDPA

0
493

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ครอบคลุมการเสริมสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการให้บริการทางวิชาการ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร พร้อมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเปราะบาง

โอกาสนี้ ธนาคารกรุงไทย และ สคส. ยังได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการศึกษา เพื่อยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้ ผ่านโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC) เป็นการต่อยอดการพัฒนาขีดความสามารถของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม