“กรุงไทย” คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

0
714

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการประจำปี 2565” ประเภท “ดีเด่น” ให้กับ ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มอบให้กับองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ โดย นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัล

ธนาคารกรุงไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทุกกลุ่ม โดยกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สนับสนุนให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทำให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”