กรุงไทยมอบเงินสนับสนุน สสน. บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

0
1120

ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,740,000 บาท แก่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ และ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน. ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อใช้ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2565 ในพื้นที่กลุ่มบริหารน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนโรงเรียนเฉลิมรัช จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่แนวทางการพัฒนาการจัดการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารที่มุ่งมั่นนำเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน