กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

0
845

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563 รุ่นที่ 27 จำนวน 40 ทุน ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าที่รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 653 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 125,660,326 บาท ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563