กรุงศรี สนับสนุนงานวิจัย ต่อยอดสู่การขับเคลื่อนความรู้จากนักวิจัยสู่องค์กร

0
1552

กรุงเทพฯ (23 ธันวาคม 2562) – ดร. วศิน อุดมรัชตวนิชย์ (แถวหลัง ที่ 3 จากซ้าย) จากประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จำนวน 465,000 บาท โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยาและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาวิชาการและต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และทำการคัดเลือกโดยผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

สำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้เป็นโครงการด้าน Data Analytic ในธุรกิจบัตรเครดิต และโครงการด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยและองค์กรต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ กรุงศรีได้ดำเนินโครงการความร่วมกับด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันธนาคารได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา โปรแกรมการฝึกงานของนักศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย