กรุงศรีเผยผลกำไรสุทธิไตรมาสแรก 2565 จำนวน 7.42 พันล้านบาท ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงิน พร้อมสนับสนุนการฟื้นฟูภาคธุรกิจ

0
477

กรุงศรีเผยผลกำไรสุทธิไตรมาสแรก 2565 จำนวน 7.42 พันล้านบาท รุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 7,418 ล้านบาท จากการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยกรุงศรีมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจหลักเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูภาคธุรกิจและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดที่ยืดเยื้อและปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิศาสตร์การเมือง

แม้เผชิญความท้าทายของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ เงินให้สินเชื่อรวมของกรุงศรียังคงเติบโตได้ที่ 2.0% ในไตรมาสแรกของปี 2565 จากความต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่งเติบโตถึง 3.9% และ 4.0% ตามลำดับ สะท้อนความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น กอปรกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยตัวชี้วัดด้านคุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่งจากอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ที่อยู่ในระดับต่ำเพียง 2.03% และอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับสูงสุดที่เคยบันทึกที่ 191.6%

สรุปผลประกอบการและฐานะการเงินที่สำคัญสำหรับไตรมาสแรก:
• กำไรสุทธิ จำนวน 7,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,033 ล้านบาท หรือ 16.2% จากไตรมาสที่สี่ของปี 2564 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สะท้อนถึงคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งขึ้น และเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 913 ล้านบาท หรือ 14.0% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานและการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
• เงินให้สินเชื่อรวม เพิ่มขึ้น 2.0% หรือจำนวน 38,194 ล้านบาท จากสิ้นปี 2564 จากความต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเติบโตถึง 3.9% และ 4.0% ตามลำดับ
• เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น 2.8% หรือจำนวน 50,041 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ สะท้อนการปรับตัวดีขึ้นของสัดส่วนของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์และจ่ายคืนเมื่อทวงถามต่อเงินรับฝากทั้งหมด
• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 3.28% เทียบกับ 3.41% จากไตรมาสก่อนหน้า
• รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ลดลงจำนวน 502 ล้านบาท หรือ 5.7% จากไตรมาสที่สี่ของปี 2564 โดยมีปัจจัยหลักมาจากลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้าตามฤดูกาลในไตรมาสที่ผ่านมา
• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 42.7% ลดลงจาก 43.9% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้สำหรับปี 2565 ในช่วงกลางของ 40%
• อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 2.03% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 เทียบกับ 2.20% ณ สิ้นปี 2564
• อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ อยู่ในระดับสูงสุดที่เคยบันทึกที่ 191.6% ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 184.2% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564
• อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ของธนาคาร) ยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ 18.25% เทียบกับ 18.53% ณ สิ้นปี 2564

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม้ว่าจะเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน และปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน หากแต่พันธกิจหลักของกรุงศรีที่มุ่งเน้นในการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคธุรกิจและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย จึงทำให้สินเชื่อขยายตัวได้ 2.0% ในไตรมาสแรกของปี 2565 จากความต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สะท้อนความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นกอปรกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง”

“เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนนับแต่ต้นปี 2565 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออก ควบคู่ไปกับมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศ กรุงศรีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามวิกฤตความขัดแย้งด้านภูมิศาสตร์การเมืองในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ และอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอลง กรุงศรีจึงปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 เป็น 2.8% จากเดิมที่ 3.7%”

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กรุงศรี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าในระบบเศรษฐกิจไทยจากมูลค่าสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินรับฝาก และเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) มีสินเชื่อรวม 1.93 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.83 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.61 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 291.34 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 18.25% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 13.32%

Krungsri reports first-quarter 2022 earnings of 7.42 billion baht, underscoring solid financial strength and support towards business recovery

Bangkok (20 April 2022) – Krungsri (Bank of Ayudhya PCL and its business units) posts 7,418 million baht in net profit for the first quarter of 2022, thanks to lower expected credit loss from improving asset quality, while sustaining priority in supporting business rehabilitation and economic recovery amidst the prolonged pandemic and geopolitical conflicts.

Despite challenges in business environment, Krungsri’s total loans grew by 2.0% in the first quarter, mainly driven by stronger demand for corporate and SME loans which surged by 3.9% and 4.0%, respectively, underpinning improved business sentiment and continued economic recovery. Asset quality metrics remained resilient with the low non-performing loan (NPL) ratio at 2.03%, while the coverage ratio robustly strengthened to a new record high at 191.6%.

Highlights of Krungsri’s consolidated first-quarter performance:
• Net profit: Recorded at 7,418 million baht, representing an increase of 1,033 million baht, or 16.2% from 4Q/21, mainly driven by lower expected credit loss, underlining improving asset quality. Compared to 1Q/21, the net profit increased by 913 million baht, or 14.0%, driven largely by higher operating profit together with lower expected credit loss.
• Loans: Increased by 2.0% or 38,194 million baht from the end of 2021, stemming from the demand for corporate and SME loans which grew 3.9% and 4.0%, respectively.
• Deposits: Increased by 2.8% or 50,041 million baht over-quarter, largely driven by growth in savings deposits, reflecting improved CASA-mix.
• Net interest margin (NIM): Recorded at 3.28% compared to 3.41% in the previous quarter.
• Non-interest income: Decreased by 502 million baht, or 5.7%, from 4Q/21 mainly caused by a decrease in net fees and service income from a high-base effect of seasonal factors observed in the previous quarter.
• Cost to income ratio: Improved continually to 42.7%, from 43.9% in 4Q/21, mirroring effective discretionary expense management, in alignment with 2022’s cost to income ratio target at mid-40s%.
• Non-performing loan (NPL) ratio: Improved to 2.03% at the end of March 2022, compared to 2.20% at the end of 2021.
• Coverage ratio: Reached a new record high of 191.6%, improving from 184.2% at the end of December 2021.
• Capital adequacy ratio (Bank only): Remained strong at 18.25%, compared to 18.53% at the end of 2021.

Krungsri President and Chief Executive Officer Mr. Seiichiro Akita, said “Governed by Krungsri’s prevailing priority in supporting business rehabilitation and economic recovery amidst the Omicron outbreak and Russia-Ukraine conflicts, loans continued to expand at 2.0% for the first quarter of 2022. The key growth driver for the quarter was stronger demand for corporate and SME loans, underpinning improved business sentiment and continued economic recovery.”

“Notwithstanding the outbreak of Omicron variant since the beginning of 2022, the Thai economic recovery momentum in the first quarter continued to be supported by the expansion in exports, together with the economic stimulus measures to boost domestic spending. While Krungsri is of the view that the Thai economic recovery will remain intact in 2022, yet impacts of the current geopolitical crisis which led to higher energy and commodity prices and a potential slowdown in external demand have posed downside risks to the prior forecast. Krungsri thus revised 2022 GDP growth forecast to 2.8% from 3.7%.”

As of 31 March 2022, Krungsri, Thailand’s fifth largest bank in terms of assets, loans and deposits, and one of Thailand’s Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs), reported 1.93 trillion baht in loans, 1.83 trillion baht in deposits, and 2.61 trillion baht in total assets. Krungsri’s capital (Bank only) was strong at 291.34 billion baht, equivalent to 18.25% of risk-weighted assets, with 13.32% in common equity tier 1 capital.