กทปส. ประกาศโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ภายใต้กรอบวงเงิน 120 ล้านบาท

0
1201

   กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส ได้ประกาศเปิดรับยื่น โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ภายใต้กรอบวงเงิน 120,088,100 บาท โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยโครงการต่าง ๆ ที่ยื่นต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้   

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(1)  โครงการความเข้าใจบริการโทรเวชกรรม และการพัฒนาสื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพของประชาชน เรื่องโรคเฉพาะด้านที่ยุ่งยากซับซ้อน ตามภารกิจกรมการแพทย์

  โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2)   โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย (Seamless E-services in Digital Transformation of Thailand Government)
    โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลโครงการข่ายการสื่อสาร สำหรับการสร้างแบบจำลองตัวแทน (Agent Based Simulations) เพื่อการรับมือเชิงป้องกันโรคอุบัติใหม่ : กรณีศึกษาการแพร่ระบาด COVID-19 ประเทศไทย   

    โครงการพัฒนาระบบแผนที่อาชญากรรมแบบอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
    โครงการมาตรฐานภาษาไทยและระบบทดสอบภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์

    กองทุน กทปส. ได้เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ หรือ หน่วยงานที่สนใจในการยื่นโครงการ เพื่อร่วมพัฒนาและริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานในด้านกระจายเสียง ด้านโทรทัศน์ และด้านโทรทคมนาคม เพื่อสร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคต สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://btfp.nbtc.go.th/Projects.aspx
หรือ Facebook: กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ หรือ twitter: https://twitter.com/BTFP8