กคช. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมินระดับ AAใน ITA Award 2021 ด้วยคะแนน 97.93

0
1613

การเคหะแห่งชาติได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2564) ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA คือ มีคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป โดยการเคหะแห่งชาติได้คะแนนผลการประเมินฯ 97.93 คะแนน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้คะแนนผลการประเมินฯ 97.93 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม ซึ่งในปี 2563 ได้คะแนน 85.96 คะแนน เท่ากับว่าในปี 2564 การเคหะแห่งชาติมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11.97 คะแนน และยังได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้คะแนนเป็นอันดับที่ 8 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมการประเมิน 51 แห่ง และยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA อีกด้วย

ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงช่องทางร้องเรียนให้มี 6 ช่องทาง เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงเว็บไซต์องค์กรให้มีความทันสมัย พร้อมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้ รับทราบอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นแบบ Open Data ส่งผลให้การเคหะแห่งชาติมีภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในองค์กร