กคช. โชว์ศักยภาพที่ดินลำลูกกา (คลอง 11) ดึงนักลงทุนร่วมพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

0
1465

การเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนบนที่ดินรอการพัฒนาของการเคหะแห่งชาติบริเวณพื้นที่อำเภอลำลูกกา (คลอง 11) จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยไว้รองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการขยายตัวของเมืองในพื้นที่อำเภอลำลูกกา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดปทุมธานี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง โดยเตรียมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยในหลากหลายพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติที่มีศักยภาพสูง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการได้อย่างมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ พื้นที่บริเวณอำเภอลำลูกกา (คลอง 11) เนื้อที่ประมาณ 117 ไร่ โดยการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้ บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์บนที่ดินรอการพัฒนา บริเวณตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ แนวทางการดำเนินโครงการ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน การออกแบบวางผังทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริหารจัดการโครงการในการก่อสร้าง พร้อมทั้งศึกษาถึงผลตอบแทนการลงทุนหากให้เอกชนมาร่วมลงทุน ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม กายภาพ การพัฒนาเมือง รวมถึงผลตอบแทนในด้านอื่นๆ

ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอลำลูกกา ในรูปแบบบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ ส่วนพาณิชยกรรม ส่วนพื้นที่พักผ่อน และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ด้วยการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2562 โดยศักยภาพของที่ดินสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายการคมนาคมที่สำคัญได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งท่าอากาศยานดอนเมือง สถานีรถไฟรังสิต รถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีเขียวที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ที่มีแผนการก่อสร้างในอนาคตเช่นกัน รวมทั้งยังมีสถานที่แวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง เช่น สถานีตำรวจภูธรคลอง 12 สำนักงานเทศบาลตำบลลำไทร โรงพยาบาลลำลูกกา และสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบและจุดแข็งของพื้นที่ดังกล่าว ทำให้เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาให้เป็นโครงการที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการ พร้อมประเมินความสนใจของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนกับการเคหะแห่งชาติ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างโครงการ ซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจในพื้นที่ดังกล่าว โดยการเคหะแห่งชาติจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้กลับไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบโครงการให้ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยและนักลงทุนที่สนใจต่อไป