กคช.เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิเยียวยาตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.-15 พ.ค.63

0
1913

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้ประกอบอาชีพในชุมชนลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563

โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน Line : @nha.thailand หรือเว็บไซต์ http//covid.nha.co.th

นายธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบขยายเป็นวงกว้างไปทุกภาคส่วน และส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดย นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ

ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือ 4 มาตรการ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID – 19  เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้ประกอบอาชีพในชุมชนลงทะเบียนผ่าน Line : @nha.thailand หรือเว็บไซต์ http//covid.nha.co.th เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลที่มีมาตรการเยียวยาประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการความช่วยเหลือของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย มาตรการแรก พักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสัญญาเช่าซื้ออาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินแปลงโล่ง

โดยสัญญาเช่าซื้อจะถูกขยายเวลาออกไป 3 เดือน มาตรการที่ 2 พักชำระเงินมัดจำ/เงินจอง (เงินดาวน์) 3 เดือน สำหรับลูกค้าสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาจอง โดยสัญญาจะถูกขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน มาตรการที่ 3 ปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดิน แผงตลาดร้านค้ารายย่อยที่ทำสัญญาโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ และผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร และมาตรการที่ 4 ลดค่าเช่า 50% 3 เดือน ให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่งชาติ โดยกำหนดให้ผู้เช่ารายใหญ่ต้องลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อยไม่น้อยกว่าที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

นอกจากนี้ ลูกค้าและผู้ประกอบอาชีพในชุมชนจะได้รับทราบมาตรการของกระทรวงต่างๆ ที่การเคหะแห่งชาติจะเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน Line@ เช่น มาตรการกระทรวงแรงงาน มาตรการกระทรวงพาณิชย์ มาตรการกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

ส่วนคุณสมบัติของลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว/ถูกสั่งพักงาน/ถูกเลิกจ้าง/รายได้ลดลง เป็นต้น โดยจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ทำสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่า/สัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาจองกับการเคหะแห่งชาติ หรือทำสัญญาเช่ากับผู้รับเหมาก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 และไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ (รวมพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐหรือผู้รับบำนาญจากราชการ ทั้งนี้ หากการเคหะแห่งชาติตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การเคหะแห่งชาติจะระงับการได้สิทธิตามมาตรการทันที และจะเรียกเก็บเงินค่าเช่าซื้อที่ได้รับการพักหนี้หรือค่าเช่าที่ได้รับการปลอดหนี้ไว้แล้วทันที