กคช.เปิดรับสมัครผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2563

0
1029

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดรับสมัครผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่พร้อมจะพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ อาทิ ต้องเป็นสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ การผังเมือง การสาธารณูปโภค สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การเศรษฐกิจ การเงิน หรือกฎหมาย และเป็นผู้มีความรอบรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า (ในกรณีเทียบเท่าการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการนั้น) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ และสุดท้ายกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือบริษัทมหาชน ต้องดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้บริหารสูงสุด 1 ระดับขององค์กรที่มีรายได้ (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย ทั้งนี้ ในทุกตำแหน่งที่กล่าวมาจะต้องดำรงตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร สำหรับเงื่อนไขการจ้าง ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตามสัญญาจ้าง หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nha.co.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือกรณีที่ไม่สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทน โดยทำเป็นหนังสือปิดผนึกถึง ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนำมายื่นที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อาคาร 1 ชั้น 13) การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0 2351 7902, 0 2351 6365, 08 6975 5422 และโทรสาร 0 2351 7526