กคช. เตรียมยกโมเดลบางขุนเทียนมาแก้ปัญหาโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

0
287

การเคหะแห่งชาติบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1, 2, 3 และแสมดำ รวมถึงโครงการที่อยู่ในพื้นที่บางขุนเทียนจนสามารถหาทางออกที่ดีให้กับประชาชนได้สำเร็จ การเคหะแห่งชาติจึงพุ่งเป้าที่จะนำโมเดลบางขุนเทียนมาเป็นแบบอย่างการแก้ปัญหาการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกัน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากที่ประชาชนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดได้ เพราะมีการปรับลดจำนวนหน่วยก่อสร้างในโครงการเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนั้น จึงทำให้ผังจริงไม่ตรงกับผังเดิมที่เคยขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จนทำให้เกิดการติดขัดทางกฎหมายขึ้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีหลังจากที่นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหา พร้อมเป็นตัวกลางในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้มีการร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรุงเทพมหานคร จนทำให้ปัจจุบันได้มีการจดนิติบุคคลอาคารชุดเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับประชาชนได้เป็นส่วนใหญ่แล้ว และอยู่ระหว่างการนัดโอนกรรมสิทธิ์ให้กับประชาชนที่เหลืออย่างเร็วที่สุด จึงนับได้ว่าการแก้ปัญหาการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1, 2, 3 และแสมดำ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน (แสมดำ) เป็นอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 812 หน่วย ปัจจุบันดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดรายแรก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ซึ่งได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้ว จำนวน 510 หน่วย และอยู่ระหว่างรอนัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับลูกค้าที่เหลือ

โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 1,292 หน่วย ปัจจุบันดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดรายแรก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้ว จำนวน 910 หน่วย และอยู่ระหว่างรอนัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับลูกค้าที่เหลือ
โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 1,684 หน่วย ปัจจุบันสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน และกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตรวจสภาพที่ดิน และวัดขนาดห้องชุด รวมถึงกำหนดราคาประเมิน ซึ่งคาดว่าจะจดนิติบุคคลอาคารชุดได้ประมาณเดือนธันวาคม 2562 โดยการเคหะแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับผู้อยู่อาศัยในทันทีหลังจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 2,200 หน่วย ปัจจุบันดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดรายแรก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้ว จำนวน 73 หน่วย และอยู่ระหว่างรอนัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับลูกค้าที่เหลือต่อไป
ทั้งนี้ จากความสำเร็จในการแก้ไขการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในพื้นที่บางขุนเทียนนั้น การเคหะแห่งชาติจึงได้มีแนวคิดที่จะนำโมเดลบางขุนเทียนซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาใช้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการอื่นๆ ที่ยังมีปัญหาติดขัด โดยจะใช้แนวทางการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นการช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นการมอบความสุข และช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป