กคช.เตรียมจัดประชาพิจารณ์ก่อนจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 

0
1532

การเคหะแห่งชาติจัดปฐมนิเทศการเข้าอยู่อาศัยและจับสลากห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) จนครบทุกหน่วย พร้อมเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) มีห้องพักอาศัยจำนวน 334 หน่วย การเคหะแห่งชาติได้ส่งมอบห้องพักอาศัยให้กับผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตที่ 18 – 22 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังคงมีห้องว่างอีกจำนวนหนึ่ง จึงได้ประกาศให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารแฟลตที่ 1 – 8 แฟลตที่ 33 – 62 และแฟลตที่ 6007 – 6008 ซึ่งอยู่ในแผนการดำเนินงานในโครงการฯ ระยะที่ 3 ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในโครงการฯ และทำการจับสลากเพื่อเลือกห้องพักอาศัยตามลำดับจนครบทุกหน่วย ในวันที่ 5 กันยายน 2562 พร้อมกันห้องพักอาศัยจำนวน 1 ห้อง ให้เป็นห้องตัวอย่างเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับผู้อยู่อาศัยใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ อีกด้วย

ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติยังเตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 2 อาคารพักอาศัยแปลง A และแปลง D1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยการประชุมกล่าวได้เชิญสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้นำชุมชนบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนดินแดงในบริเวณพื้นที่จัดทำโครงการฯ สำหรับผลการประชุมดังกล่าวจะบรรจุอยู่ในรายงาน EIA เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริหารชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายในต้นปี 2563 นี้