กคช.ย้ำผู้ที่สนใจสมัครผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2563

0
1816

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดรับสมัครผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nha.co.th

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติพร้อมเดินหน้าองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในปีที่ 47 เปิดรับสมัครบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความสามารถในการบริหารงานระดับองค์กร มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนใหม่ เพื่อเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรในระดับนโยบาย พร้อมบริหารงาน การเคหะแห่งชาติให้สามารถเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ไปจนถึงประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความสุขและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nha.co.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือกรณีที่ไม่สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทน โดยทำเป็นหนังสือปิดผนึกถึงประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนำมายื่นที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อาคาร 1 ชั้น 13) การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0 2351 7902, 0 2351 6365, 08 6975 5422 และโทรสาร 0 2351 -7526

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 อาทิ ต้องเป็นสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ การผังเมือง การสาธารณูปโภค lสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การเศรษฐกิจ การเงิน หรือกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับเงื่อนไขการจ้าง ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตามสัญญาจ้าง หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน