TWZ  จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

0
1063

 นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ นายธีรยศ สุทธิสำแดง ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ  ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ TWZ โดยที่ประชุมรับทราบผลประกอบการประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งยังมีแผนต่อยอดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เติบโตในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นด้วย