TIP จับมือ ACIS รุก “ประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร” พร้อมตรวจเช็ค IT Security จัดเสวนาให้ความรู้ เตรียมพร้อมรับมือการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

0
1285

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด​ (มหาชน)   ดร.ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center จัดเสวนาให้ความรู้ เตรียมพร้อมรับมือการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 

ซึ่งนับวันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  โดยประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กรนี้จะช่วยบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นใจให้องค์กรในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลหรือการบริหารจัดการจะอยู่บนระบบไอทีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมตรวจเช็ค  IT Security  จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านไอที บริษัทกฎหมายชั้นนำ บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุ ให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆที่จะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยมี คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการบริหารจัดการควบคุมดูแลความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ คุณสันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO Cynius Cybertech and Consulting สาหรับ Live Show Case วิทยากรรับเชิญพิเศษร่วมการเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย  ณ โรงแรม โอกุระ เพรสทีจ