THANA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

0
1800

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “THANA” พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และปฏิบัติตัวตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ห้องบางกอกน้อย โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

  จากภาพซ้าย (ซ้ายไปขวา)

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์    กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

นายโยธิน จ๋วงพานิช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์   ประธานกรรมการ 

นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน