หน้าแรก แท็ก สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แท็ก: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมพิธีเปิดงาน Money Expo 2023 Bangkok

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 Money Expo 2023 Bangkok ภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร โดยมี...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2566

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2566 สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2566 โดยมีกิจกรรมให้คณะผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย สำนักงานอนุญาโตตุลาการ และบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมี นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยท่านอนุญาโตตุลาการ ได้แก่ ท่านไพฑูรย์ เนติโพธิ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยมอบโล่เกียรติยศ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทยมอบโล่เกียรติยศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและผู้มีจิตอาสาที่ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเสียสละ แรงกาย แรงใจทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ นายธโนดม โลกาพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่น (Outstanding) เป็นที่ประจักษ์ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างแท้จริง...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยมอบโล่เกียรติยศผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเสียสละแรงกาย แรงใจ ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้กับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น (Outstanding) เป็นที่ประจักษ์ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสมาคมประกันวินาศภัยไทย และธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างแท้จริง รวม 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษา คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ผนึกภาคธุรกิจประกันภัยถอดบทเรียน ร่วมสร้างอนาคตธุรกิจประกันภัยสู่ความยั่งยืน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ธุรกิจประกันภัยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถึงแม้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทประกันวินาศภัยจะพบกับวิกฤติอย่างหนักกับการรับประกันภัยสุขภาพ โดยเฉพาะการประกันภัยโรคระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ทุกภาคส่วนของธุรกิจประกันภัยได้ร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และก้าวผ่านมาด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงิน การดำรงชีวิต และการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ต่อไป แต่เนื่องจากปัจจุบันการประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความเสี่ยงอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับภาคธุรกิจประกันภัยที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การประกันภัยในโลกดิจิทัลและเติบโตได้อย่างยั่งยืน สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้จัดสัมมนาการประกันภัย...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดินให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวม 2 อำเภอ จำนวน 4,018 บ่อ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย พลิกฟื้นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างต้นแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และ ภัยน้ำท่วมให้กับชุมชน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563-2565 รวม 3 อำเภอ ได้แก่ หนองฮี สุวรรณภูมิ และเกษตรวิสัย รวม 4 ตำบล 66 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 216,527 ไร่ โดยได้จัดพิธีส่งมอบบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดิน...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกิจกรรมพี่เพื่อน้องฯ ปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันให้เด็ก

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 16” พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 30,000 บาท โดยมี นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 และ ดร.นภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน เป็นผู้รับมอบ และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ถือฤกษ์ดี วันที่ 11 เดือน 11 จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมกัน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เรียนเชิญอดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยสมัยต่าง ๆ ได้แก่ นายสุจินต์ หวั่งหลี นายยุตติ ล่ำซำ นายชัย โสภณพนิช นายประสาน นิลมานัตต์ นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล พร้อมด้วยอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ดร.สมพร สืบถวิลกุล...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ห่วงใยพนักงานกวาดถนนของ กทม. มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 9,079 คน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมฯ ร่วมกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัยได้ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครโดยการสนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 126,117 คน ที่เดินทางโดยสารรถจักรยานยนต์ไปเรียน ได้มีหมวกนิรภัยสวมใส่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ไปแล้วนั้น สมาคมฯ ยังมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยของพนักงานกวาดถนนของ กทม. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่บนความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจากสถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561-2565 พบว่ามีพนักงานกวาดถนนของ กทม. ถูกรถเฉี่ยวชนขณะปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เสียชีวิตรวม 10 ราย และยังไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามปฏิญญาความร่วมมือร่วมผลิตกำลังคนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือในการร่วมผลิตกำลังคนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน เพื่อให้การผลิตกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้ข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

สมาคมประกันวินาศภัยไทย คาดการณ์ผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 65 เติบโต 3.5%-4.5% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดินทุ่งกุลาร้องไห้ตามแนวคิด ESG เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แถลงผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2565 รวม 6 เดือนที่ผ่านมา มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 132,741 ล้านบาท เติบโต 2.1% โดยคาดการณ์ทั้งปี 2565 เติบโต 3.5%-4.5% มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 272,000-274,600 ล้านบาท และคาดว่าปี 2566 จะมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประชุมหารือเรื่องการจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ในพื้นที่ตำบลกูก่าสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีเปิดการอบรม IMDP รุ่นที่ 26

  นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 26 (Insurance Management Development Program: IMDP) จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมี นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ดร.ปิยวดี หัวหน้าโครงการ IMDP และรองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ ไทยคม ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมช่วยเกษตรกรไทยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมมือกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย พัฒนาระบบเทคโนโลยีจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร Earth Observation (EO) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในงานประกันภัยข้าวนาปี นำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด สุโขทัย โดยได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมและข้อมูล (Sandbox...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ สถาบันประกันภัยไต้หวัน ร่วมกันพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Association: TGIA) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) กับสถาบันประกันภัยไต้หวัน (Taiwan Insurance Institute: TII) ในความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรประกันภัย การศึกษาดูงานระหว่างองค์กร ร่วมจัดประชุม สัมมนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของทั้งสององค์กร ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยได้เรียนรู้ระเบียบปฏิบัติใหม่ ๆ นายอานนท์...

สมาคมประกันวินาศภัยไทยเผย พบการทำเอกสารปลอมเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19 แล้วกว่า 500 ล้านบาท

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้รับแจ้งจากบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ หลายบริษัท ว่าพบผู้ที่ทำประกันภัยโควิด-19 ใช้เอกสารปลอมในการยื่นขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนรวมเป็นจำนวนแล้วกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้มีผู้ทำประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ จึงได้เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ทำประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้รวดเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ทำประกันภัย ซึ่งจากการเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ทำให้การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ห่วงใยเด็กมอบหมวกกันน็อกให้นักเรียนใน กทม. 126,117 คน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานกรรมการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยนางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ และนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือการสนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 จำนวน 126,117...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พลิกฟื้นทุ่งกุลาร้องไห้ สร้างต้นแบบการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรที่ครบวงจร

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ในโครงการบริหารจัดการน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำชุมชนพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน ร่วมกันแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เพื่อให้ชุมชนและประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน เป็นศูนย์เรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรที่ครบวงจรสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ณ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เตรียมความพร้อมให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดการสัมมนา "แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียด และเสริมสร้างความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันวินาศภัยในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติที่ทางสมาคมฯ ได้จัดทำขึ้น นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้จัดการสัมมนา "แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ....

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประกาศผลการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก  “มารู้จักกับการประกันวินาศภัย”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ประกาศผลการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก “มารู้จักกับการประกันวินาศภัย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดมุมมองและโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักกับการประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านผลงานการออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิกเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก และต่อยอดสู่การเรียนรู้และโอกาสในการเข้าสู่อาชีพในธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคตได้อีกด้วย โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกด้านการประกันภัย หัวข้อ “มารู้จักกับการประกันวินาศภัย” นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดการออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปเรื่องของการประกันวินาศภัยในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกันวินาศภัยคืออะไร การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง...

MOST POPULAR

ออมสิน ตรวจเยี่ยมธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารออมสิน และนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในโอกาสเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ (GRC) สัญจร ประจำปี...

HOT NEWS