หน้าแรก แท็ก บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงาน  สร้างความเชื่อมั่น ในสถานการณ์โควิด-19

แท็ก: บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงาน  สร้างความเชื่อมั่น ในสถานการณ์โควิด-19

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มแก่ตัวแทน และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าไปจนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ให้แก่ตัวแทน และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัย    จุฬาภรณ์  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระแก่ภาครัฐ และบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติดูแลคนไข้อย่างหนักมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา  อีกทั้งยังช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นต่อไป เกี่ยวกับบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต...

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่อนผันเงื่อนไขกรมกรรม์ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฟิลลิปประกันชีวิตผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น ขยายระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยและยกเว้นดอกเบี้ย ขอต่ออายุกรมธรรม์ การชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าช่วงโควิดระบาดถึง 31 ตุลาคม 2564 นางลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังมีความรุนแรง และกระจายไปในหลายจังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จึงมีนโยบายผ่อนปรนเงื่อนไขกรมธรรม์...

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงาน  สร้างความเชื่อมั่น ในสถานการณ์โควิด-19

บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฉีควัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่2 ให้แก่ผู้บริหาร  พนักงาน  โดยได้รับความร่วมมือจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  ความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่น  สร้างความไว้วางใจต่อลูกค้า  ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้มาติดต่อ  และประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยสุขภาพทุกท่านเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)...

MOST POPULAR

ธอส. ประกาศมาตรการ 21 [M 21] ช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL นานสูงสุด 2 ปี  ...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศมาตรการ 21 ช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL หรือ ลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือ หรือ ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร ที่ยังได้รับผลกระทบด้านรายได้จากปัญหา COVID-19 หรือภาวะเศรษฐกิจ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี หรือสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ผ่อนเริ่มต้นเดือนที่ 1-8...

HOT NEWS