หน้าแรก แท็ก การเคหะแห่งชาติ

แท็ก: การเคหะแห่งชาติ

เวิลด์ฯ เปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษแจกบ้านสุดหรูหรา

 บริษัทฯ เปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับประเทศไทย           โดยคุณอธิษฐาน เพ็ชรรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้น พาสมาชิกเวิลด์ฯ ชมบ้านที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ House Bonus ใจดีแจกบ้านให้เลย ที่หมู่บ้านเดอะแกรนด์เพ็ชรรัตน์ และบ้านเพ็ชรรัตน์ เลควิว ทำเลทองในจังหวัดระยอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ...

กคช.เผยผลกำไรสุทธิปี 2561 สูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้พร้อมเดินหน้าองค์กรสู่ความโปร่งใส

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 45 ปี โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติมีผลการดำเนินงานที่ดีจนทำให้มีผลกำไรสุทธิเบื้องต้น 1,713 ล้านบาทมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,038 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกำไรจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปีอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานต่างๆ เช่น การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดรายได้จากการบริหารค่าน้ำประปา การส่งมอบอาคารและสาธารณูปโภคได้ตามเป้าหมาย และรายได้จากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเป็นต้น ขณะเดียวกันการเคหะแห่งชาติยังได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment...

กคช.จัดทอดกฐินสามัคคีปี 2561ที่วัดภูมิพาราราม จ.เชียงราย

      เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี การเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานผ้าไตรกฐิน โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี และทำนุบำรุงพุทธศาสนา ณ วัดภูมิพาราราม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย...

กคช. มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ปี 2562

การเคหะแห่งชาติมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเผยแผนปี 2562 พุ่งเป้า 4 โครงการ ได้แก่ โครงการชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน โครงการตลาดเคหะประชารัฐ โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการสานสัมพันธ์นำสู่สุขภาวะชุมชนที่ดี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติประจำปี 2562 ว่าการเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายจะดำเนินการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน จำนวน 136 ชุมชน โดยจัดฝึกอบรมอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการออม...

กคช.จับสลากผู้ได้สิทธิเช่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม)

      พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เป็นประธานการปฐมนิเทศการเข้าอยู่อาศัยและการจับสลากเลือกห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้ชำนาญการด้านการบริหารโครงการ นายดารนัย อินสว่าง ผู้ชำนาญการด้านปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 10...

กคช. มุ่งรักษามาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)และทุกหน่วยงานรัฐวิสากิจต้องเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปีโดยการเคหะแห่งชาติเริ่มเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ประกอบด้วยดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ดัชนีความพร้อมรับผิด...

กคช.เปิดโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)โชว์ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)ของการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ให้การต้อนรับณ บริเวณที่ตั้งโครงการ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยมากว่า 45 ปี ครอบคลุมทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั้งยังได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนซึ่งการเคหะแห่งชาติได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในหลายรูปแบบ...

กคช.เตรียมบรรจุผู้อยู่อาศัยเพิ่มเติมในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

การเคหะแห่งชาติเตรียมบรรจุผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 เข้าอยู่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 จำนวน 96 หน่วย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ...

กคช. พุ่งเป้าปี 62 “ปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม (Year of Quality and Innovation)”

การเคหะแห่งชาติรุกหนักปี 2562 เน้นการพัฒนางานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ลดงานซ่อมแซม พัฒนาระบบการให้บริการ Smart Device  เตรียมปรับการทำงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน พร้อมสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดทำจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย (Big Data) เพื่อเป็นฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติในปี 2562 ว่า จะเป็นปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม(Year of Quality and Innovation) เน้นปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านต่าง...

รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 พร้อมเยี่ยมผู้อยู่อาศัยในโครงการฯโดยมี นายไมตรี  อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พลเอก สุชาติ  หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดงนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ผู้นำชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11...

MOST POPULAR

ซัคเซสมอร์ เปิดตัว เจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข้ S Vera Aloe Vera ...

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เจลทำความสะอาดมือ” ผสมว่านหางจระเข้ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ด้วย Alcohol 70% ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการสัมผัส แห้งเร็ว ปลอดภัย ช่วยให้มือสะอาดได้โดยไม่ต้องล้างออก มีกลิ่นหอม   อ่อน ๆ และช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง  พก "เจลแอลกอฮอล์ ผสมว่านหางจระเข้...

HOT NEWS