หน้าแรก แท็ก การเคหะแห่งชาติ

แท็ก: การเคหะแห่งชาติ

เวิลด์ฯ เปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษแจกบ้านสุดหรูหรา

 บริษัทฯ เปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับประเทศไทย           โดยคุณอธิษฐาน เพ็ชรรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้น พาสมาชิกเวิลด์ฯ ชมบ้านที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ House Bonus ใจดีแจกบ้านให้เลย ที่หมู่บ้านเดอะแกรนด์เพ็ชรรัตน์ และบ้านเพ็ชรรัตน์ เลควิว ทำเลทองในจังหวัดระยอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ...

กคช.เผยผลกำไรสุทธิปี 2561 สูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้พร้อมเดินหน้าองค์กรสู่ความโปร่งใส

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 45 ปี โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติมีผลการดำเนินงานที่ดีจนทำให้มีผลกำไรสุทธิเบื้องต้น 1,713 ล้านบาทมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,038 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกำไรจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปีอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานต่างๆ เช่น การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดรายได้จากการบริหารค่าน้ำประปา การส่งมอบอาคารและสาธารณูปโภคได้ตามเป้าหมาย และรายได้จากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเป็นต้น ขณะเดียวกันการเคหะแห่งชาติยังได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment...

กคช.จัดทอดกฐินสามัคคีปี 2561ที่วัดภูมิพาราราม จ.เชียงราย

      เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี การเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานผ้าไตรกฐิน โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี และทำนุบำรุงพุทธศาสนา ณ วัดภูมิพาราราม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย...

กคช. มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ปี 2562

การเคหะแห่งชาติมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเผยแผนปี 2562 พุ่งเป้า 4 โครงการ ได้แก่ โครงการชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน โครงการตลาดเคหะประชารัฐ โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการสานสัมพันธ์นำสู่สุขภาวะชุมชนที่ดี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติประจำปี 2562 ว่าการเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายจะดำเนินการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน จำนวน 136 ชุมชน โดยจัดฝึกอบรมอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการออม...

กคช.จับสลากผู้ได้สิทธิเช่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม)

      พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เป็นประธานการปฐมนิเทศการเข้าอยู่อาศัยและการจับสลากเลือกห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้ชำนาญการด้านการบริหารโครงการ นายดารนัย อินสว่าง ผู้ชำนาญการด้านปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 10...

กคช. มุ่งรักษามาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)และทุกหน่วยงานรัฐวิสากิจต้องเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปีโดยการเคหะแห่งชาติเริ่มเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ประกอบด้วยดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ดัชนีความพร้อมรับผิด...

กคช.เปิดโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)โชว์ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)ของการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ให้การต้อนรับณ บริเวณที่ตั้งโครงการ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยมากว่า 45 ปี ครอบคลุมทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั้งยังได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนซึ่งการเคหะแห่งชาติได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในหลายรูปแบบ...

กคช.เตรียมบรรจุผู้อยู่อาศัยเพิ่มเติมในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

การเคหะแห่งชาติเตรียมบรรจุผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 เข้าอยู่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 จำนวน 96 หน่วย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ...

กคช. พุ่งเป้าปี 62 “ปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม (Year of Quality and Innovation)”

การเคหะแห่งชาติรุกหนักปี 2562 เน้นการพัฒนางานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ลดงานซ่อมแซม พัฒนาระบบการให้บริการ Smart Device  เตรียมปรับการทำงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน พร้อมสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดทำจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย (Big Data) เพื่อเป็นฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติในปี 2562 ว่า จะเป็นปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม(Year of Quality and Innovation) เน้นปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านต่าง...

รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 พร้อมเยี่ยมผู้อยู่อาศัยในโครงการฯโดยมี นายไมตรี  อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พลเอก สุชาติ  หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดงนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ผู้นำชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11...

กคช.เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างการเคหะแห่งชาตินับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 61

 นางอรุณศรี  นิลทิรัง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครคนพิการ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างการเคหะแห่งชาติในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 14 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ เช่น มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร...

การเคหะแห่งชาติ รุดตรวจสอบการซ่อมแซมจุดน้ำรั่วแฟลตดินแดง ระยะที่ 1 ยันแก้ไขทุกข้อร้องเรียน

จากกรณีผู้พักอาศัย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ได้ร้องเรียนถึงการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เวลาฝนตกมีน้ำรั่วซึมในห้องพัก และการปูกระเบื้องภายในห้องพักและห้องน้ำไม่เรียบร้อยทำให้มีน้ำขัง รวมถึงปัญหาอื่นๆ ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งรุดลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อบรรเทารวามเดือดร้อนให้แก่ผู้พักอาศัย ดังนั้นเมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล อดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านบริหารโครงการ พร้อมด้วย นายดารนัย อินสว่าง ผู้ชำนาญการด้านมวลชนสัมพันธ์ นายสันติภาพ...

กคช.มอบรางวัลประกวดโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (EM)

      ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (EM) ภายใต้แบรนด์การเคหะแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภท น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน และน้ำยาอเนกประสงค์ของการเคหะแห่งชาติ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายนพรัตน์ บัวจันทร์ ซึ่งทั้ง 2 ผลงานได้ผ่านการคัดเลือกและพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินฯ...

กคช. ย้ำ ! การย้ายเข้าดินแดงระยะที่ 1 เป็นไปตามแผน พร้อมยื่นขอ ครม. จับสลากเพิ่มเติมเข้าอยู่อาศัยเต็มโครงการ

นับจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา การเคหะแห่งชาติได้ให้ผู้อยู่อาศัยเดิมในแฟลตที่ 18 - 22 ย้ายเข้าพักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายเข้าพักอาศัยในอาคารใหม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติยังคงได้รับการตอบรับจากผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดีที่ได้มอบโอกาสให้ได้อยู่อาศัยในอาคารใหม่ที่มั่นคง แข็งแรง และมีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยกว่าเดิม ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้อยู่อาศัยเดิมจากแฟลตที่...

รมว.พม. มอบบ้านผู้สูงอายุที่ กคช. ปรับปรุงแล้วใน จ.ขอนแก่น 

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ หรือ “บ้านสบายเพื่อยายตา” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม...

รมว.พม.ตรวจเยี่ยมชุมชนเข้มแข็งบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ)

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ) พร้อมฟังการนำเสนอผลงานของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนโดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม2561 ณ บริเวณที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ)ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน...

กคช.มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ในฐานะผู้แทนการเคหะแห่งชาติ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน - เซน้ำน้อย ซึ่งกักเก็บน้ำพังทลาย...

กคช.โชว์แบบบ้าน Knock Down ผู้มีรายได้น้อย พร้อมเปิดจองที่อยู่อาศัยและแสดงผลงานวิชาการในงาน Thailand Social Expo

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในงานมหกรรม “Thailand Social Expo 2018” ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย พลเอก อนันตพร...

กคช.แจงดัชนีเศรษฐกิจชุมชนเดือน ก.ค. 2561 พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเคหะแห่งชาติมุ่งพัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมในทุกมิติ เดินหน้าสำรวจผู้อยู่อาศัยในชุมชน เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในช่วงไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม 2561) พบว่า มีค่าดัชนีโดยรวมของครัวเรือนที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติมีค่าเท่ากับ 56.5 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางและดัชนีรวมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยอื่นๆ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงดัชนีเศรษฐกิจชุมชน (Community Economic Index : CEI) ว่า การเคหะแห่งชาติได้ติดตามข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม...

กคช. เตรียมจัดกิจกรรม NHA GIS DAY 2018 : Smart Cities Powered by...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานภารกิจที่สำคัญ โดยมี นายดุลมลชัย  วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมแถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรม NHA GIS DAY 2018 : Smart Cities Powered by GIS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตสะพานขาว...

MOST POPULAR

ออมสิน ตรวจเยี่ยมธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารออมสิน และนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในโอกาสเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ (GRC) สัญจร ประจำปี...

HOT NEWS