หน้าแรก แท็ก การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สตช.ประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนฯ

แท็ก: การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สตช.ประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนฯ

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการอบรมสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด เคหะชุมชนดินแดงมุ่งสร้างชุมชนที่น่าอยู่ เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติมีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง และผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือการดำเนิน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ที่มีการพัฒนาทั้งด้านกายภาพควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้ชาวชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชนของตน พร้อมร่วมกันสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า หนึ่งในโครงการที่ได้ดำเนินการภายใต้ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” คือ โครงการอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด เคหะชุมชนดินแดง...

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ รฟม. บูรณาการการใช้ที่ดินของ รฟม.เพื่อจัดทำที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการใช้ที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมี พลตรี ดร. เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม นายวิทยา...

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สตช.ประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนฯ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับพลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. (ช่วยเหลืองาน ปป.)/รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร พร้อมคณะ เพื่อหาแนวทางการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนแบบครบวงจร ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอีกด้วย ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรบาง​ ...

MOST POPULAR

ออมสิน ตรวจเยี่ยมธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารออมสิน และนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในโอกาสเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ (GRC) สัญจร ประจำปี...

HOT NEWS