หน้าแรก แท็ก การเคหะแห่งชาติเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองบ้านเช่า  “บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุง” ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564

แท็ก: การเคหะแห่งชาติเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองบ้านเช่า  “บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุง” ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อ ประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ในโครงการเคหะชุมชนออเงิน

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ภายในโครงการโครงการเคหะชุมชน ออเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ดังกล่าว ตามโฉนดเลขที่ 203110 เนื้อที่ประมาณ 9-2-65.3 ไร่ (ประมาณ 3,865.3 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 1,800,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 3 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือน ปีที่...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)

  นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบกิจการตลาดภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาลจึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ตาม โฉนดเลขที่ 28675 เนื้อที่ 1-1-19 ไร่ (519 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 300,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อ ประกอบกิจการตลาด จำนวน 2 โครงการ

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชน ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดพร้อมการ บริหารพื้นที่ในโครงการที่อยู่อาศัย ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ซอยเจ้าแม่กวนอิม) โฉนดเลขที่ 118083 เนื้อที่ 0-1-50.2 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 96,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี อัตราค่าเช่า ปีที่...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู)

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบกิจการตลาดภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจ ยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ดังกล่าว ตามโฉนดเลขที่ 117889 เนื้อที่ประมาณ 0-2-99 ไร่ (299 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 400,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือน ปีที่ 1-3...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้า ในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2)

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่(หนองหอย 2) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชน ที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ตามโฉนดเลขที่ 112813 เนื้อที่ประมาณ 1-0-96.7 ไร่ และโฉนดเลขที่ 55968 เนื้อที่ประมาณ 2-3-62 ไร่ รวม 2 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 4-0-58.7 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดพร้อมบริหารพื้นที่โครงการเคหะชุมชนหัวหมากและโครงการเคหะชุมชนบางชัน

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดพร้อมการบริหารพื้นที่ในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พื้นที่โครงการเคหะชุมชนหัวหมาก โฉนดเลขที่ 199907 เนื้อที่ประมาณ 3-2-73 ไร่ (1,473 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 14,920,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 10 ปี อัตราค่าเช่าปีที่...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาด ในโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา 2 ระยะ 1 ส่วนที่ 1

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาด ภายในโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา 2 ระยะ 1 ส่วนที่ 1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี โฉนดเลขที่ 20142 เนื้อที่ 1,095.70 ตารางวา มีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 430,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดในโครงการของ การเคหะแห่งชาติ จำนวน 4 โครงการ

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบการค้าในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติใน 4 โครงการเพื่อประกอบกิจการตลาด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 โฉนดเลขที่ 191264 เนื้อที่ 0-0-92.3 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 44,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้า หรือจัดทำที่จอดรถ บางส่วนของโฉนดเลขที่ 2-1-30 ไร่ ภายในโครงการเมืองใหม่บางพลี

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าหรือจัดทำที่จอดรถภายใน โครงการเมืองใหม่บางพลี บางส่วนของโฉนดเลขที่ 5967 เนื้อที่ประมาณ 2-1-30 ไร่ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 600,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 3 ปี ทำสัญญาคราวเดียว (ปลอดค่าเช่า 3 เดือน) อัตราค่าเช่า ปีที่ 1...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียการได้สิทธิเช่าพื้นที่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6 โครงการ

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติใน 6 โครงการ เพื่อประกอบกิจการตลาด การให้บริการสโมสรและสระว่ายน้ำ รวมทั้งประกอบการค้าหรือร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรพัทลุง โฉนดเลขที่ 111982 เนื้อที่ 0-1-28.5 ไร่ และโฉนดเลขที่ 112203 เนื้อที่ 0-0-97.7 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาด จำนวน 4 พื้นที่

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาส ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิการเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติใน 4 พื้นที่ ได้แก่ 1. พื้นที่ลานตลาดในโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา 2 ระยะ 1 ส่วนที่ 1 โฉนดเลขที่ 20142 เนื้อที่ 3–0-95.7 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำร้านสะดวกซื้อ และเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการค้า จำนวน 2 โครงการ

นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำร้านสะดวกซื้อในโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง ระยะที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 625 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 1. อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 2. ระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ดังนี้ ค่าเช่าปีที่ 1 -...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้จองอาคารเช่าใหม่ 6 ทำเลทอง ค่าเช่าเริ่มต้น 1,400 บาท/เดือน

การเคหะแห่งชาติเปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย อาคารพักอาศัยรูปแบบใหม่ เน้นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ถนนกว้าง ที่จอดรถเพียงพอ ขนาดพื้นที่ประมาณ 28-30 ตารางเมตร ค่าเช่าเริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน พร้อมให้ประชาชนเข้าอยู่ได้ทันทีใน 6 ทำเลทั่วประเทศ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 รัฐบาลได้ลดระดับโรคติดเชื้อไวรัส...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้า ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) และโครงการเคหะชุมชนภูเก็ต 2

นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นร้านสะดวกซื้อภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 1,730.80 ตารางเมตร และยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบการค้าภายในโครงการเคหะชุมชนภูเก็ต 2ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 0-1-2.9 ไร่ สำหรับคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เคยทิ้งงานที่ดำเนินการกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิดำเนินการในโครงการของการเคหะแห่งชาติแล้วไม่มาทำตามสัญญา ไม่เคยเป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาหรือมีคดีในส่วนที่เกี่ยวของกับงานของการเคหะแห่งชาติ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนออกให้ไม่เกิน...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิประกอบการเดินรถจักยานยนต์รับจ้าง จำนวน 2 โครงการ

นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเดินรถจักรยานยนต์รับจ้างในโครงการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะที่ 1 โดยกำหนดให้รถจักรยานยนต์ รับ - ส่ง ผู้โดยสารภายในโครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะที่ 1 จำนวน 4 จุด ดังนี้ จุดรับ -...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำร้านสะดวกซื้อ 3 ทำเลย่านหนองจอก ลาดกระบัง และธนบุรี

นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นร้านสะดวกซื้อจำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนหนองจอก ขนาดเนื้อที่ประมาณ 480 ตารางเมตร โครงการเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 ระยะที่ 3/1 ส่วนที่ 2เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางเมตร และโครงการเคหะชุมชนธนบุรี 3 เนื้อที่ประมาณ 345...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้า​ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2)

นายเอกพล เทพมณี รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินเพื่อประกอบการค้า ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) ติดถนนมหิดล ทางหลวงแผ่นดินสายอ้อมเมืองเชียงใหม่ (ทล.1141) ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 4-0-58.7 ไร่ สำหรับคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เคยทิ้งงานที่ดำเนินการกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิดำเนินการในโครงการของการเคหะแห่งชาติแล้วไม่ทำตามสัญญา ไม่เคยเป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาหรือมีคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของการเคหะแห่งชาติ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมี...

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองบ้านเช่า  “บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุง” ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองอาคารเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชานำร่อง 2 โครงการ คือ โครงการบ้านเคหะ สุขประชาร่มเกล้า และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มีนาคม 2564 สามารถลงทะเบียนจองทางเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th หรือ LINE OA : @NHA.THAILAND หากไม่สะดวกมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ...

MOST POPULAR

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service จับมือ กต. ทอท. สตม. อำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์...

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service ศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ จับมือ 3 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งกรมการกงสุล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ร่วมดำเนินการอำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์เข้าประเทศ สนองนโยบายรัฐบาลผลักดันไทยจุดหมายการจัดงานเชิงธุรกิจและเทศกาลนานาชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

HOT NEWS