หน้าแรก แท็ก การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดตลาดนัดชุมชนบ้านเอื้ออาทรนครปฐมศาลายา 3 และ 3/1

แท็ก: การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดตลาดนัดชุมชนบ้านเอื้ออาทรนครปฐมศาลายา 3 และ 3/1

การเคหะแห่งชาติร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงและชาวชุมชนทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารแปลง G และโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีคณะกรรมการชุมชนและผู้อยู่อาศัยเข้าร่วมกิจกรรม...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับ ทต. บ้านสร้าง พัฒนาสภาพแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน (Big Cleaning Day) โครงการบ้านเอื้ออาทรพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) โดยมี นางสาวรัตนา กลัดกลีบ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ)...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับอาเซียนและประเทศที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ การแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายนะรงไช มีวาปะดิด รองอธิบดีกรมเคหะและผังเมือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้แทนจากประเทศอาเซียน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับการประปานครหลวงจัดกิจกรรมให้ความรู้“ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม” ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชน

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางและโครงการเคหะชุมชนสิริสาสน์ โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวแสดงเจตนารมณ์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน และผู้อยู่อาศัยทั้ง 2 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย เขตดินแดง...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับ มธ. จัดประชุม “โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง” สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน มุ่งฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุม “โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง” เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้เบื้องต้น ในการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อเร็วๆ นี้ณ โดมสนามกีฬาห้วยขวาง โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเคหะชุมชนห้วยขวางถือเป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หรือชุมชนขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ อีกหนึ่งชุมชน มีอาคารพักอาศัย จำนวน 38...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับประชาคมคลองจั่นจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองจั่น ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับชาวชุมชนอีกด้วย ณ บริเวณสนามกี่ฬาคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยขับเคลื่อนโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการขับเคลื่อนโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืน การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งมั่นดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Accelerating construction of energy...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับ พอช. จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิ้งใครและที่ใดไว้ข้างหลัง”

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2565 ประเทศไทย (World Habitat Day 2022-Thailand) ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิ้งใครและที่ใดไว้ข้างหลัง” (Mind the Gap. Leave No One and No place Behind) โดยมี นายอนุกูล...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเยี่ยมชมศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (EIderly Day Care) 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (EIderly Day Care) ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2) บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคม เ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อไปรับนายเอกชัย ชาญประโคน ออกจากที่พักอาศัยและเดินทางต่อไปยังบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพานายเอกชัยไปยื่นใบลาออกจากบริษัทดังกล่าว และเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เคหะชุมชนดินแดงระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และผู้อยู่อาศัยในชุมชน จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day เคหะชุมชนดินแดง” ระหว่างวันที่ 26...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเขตดินแดงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 รักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อาคารแฟลต 5 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดย นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้อำนวยการเขตดินแดง และนายประภาส...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเร่งกำจัดหนูในแฟลตดินแดง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชาวชุมชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเร่งกำจัดหนูที่อาศัยอยู่ใต้โพรงอาคารและท่อระบายน้ำในโครงการเคหะชุมชนดินแดงเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขอนามัยในการอยู่อาศัยที่ดี และไม่เป็นแหล่งรวมเชื้อโรค นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากโครงการเคหะชุมชนดินแดง เป็นโครงการเก่ามีอายุการใช้งานประมาณ 50 ปี สภาพอาคารทรุดโทรม และมีโพรงใต้อาคาร จึงเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของหนูจำนวนมาก ขณะเดียวกันมีบุคคลภายนอกโครงการฯ ได้นำเศษอาหารมาทิ้งตามท่อระบายน้ำ ทำให้หนูมารวมตัวกันกินเศษอาหาร การเคหะแห่งชาติได้เร่งกำจัดหนูร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง สาธารณสุขในพื้นที่ คณะกรรมการชุมชนดินแดง และภาคีเครือข่าย โดยวางเหยื่อล่อหนูอย่างต่อเนื่องเพื่อตัดวงจรของหนู ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน สามารถลดจำนวนหนูลงได้เป็นจำนวนมาก...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาห้วยขวาง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขตดินแดง และคณะกรรมการเคหะชุมชนห้วยขวาง เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ รวมทั้งจัดระเบียบแผงร้านค้า ตลอดจน​ประสานงานกับกรมพัฒนาสังคมและ​สวัสดิการ ในการสำรวจและให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนที่อาศัยอยู่บริเวณสนามกีฬาฯนายทวีพงษ์    วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาววนิดา สุทธิช่วย รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายพงศ์พัฒฐ์ จอมพงษ์สกุล หัวหน้างานตรวจและบังคับการ ฝ่ายเทศกิจเขตดินแดง และคณะ เมื่อวันที่ 4...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับกระทรวง พม. มอบความสุขปีใหม่ 2565 เน้นสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว “ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับประชาชน ปี 2565” โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่ของการเคหะแห่งชาติภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับตำรวจภูธรภาค 1 และภาคีเครือข่าย เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.​        พีระพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.ภ.1 และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดตลาดนัดชุมชนบ้านเอื้ออาทรนครปฐมศาลายา 3 และ 3/1

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชนบ้านเอื้ออาทรนครปฐมศาลายา 3 โดยมี นายปณิธาน มีไชยโย รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมด้วย ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรศาลายา 3 และ 3/1 หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้อยู่อาศัยในชุมชน ร่วมเปิดตลาด เมื่อเร็วๆนี้ ณ ลานชุมชน ตึก 7...

MOST POPULAR

แอมเวย์ ส่ง “อีสปริง” รุกตลาดเครื่องกรองน้ำ ครองแชมป์อันดับ 1* ชูเทคโนโลยีฆ่าเชื้อด้วยยูวี-ซี แอลอีดี รายแรกของโลก**มอบน้ำดื่มคุณภาพ กรองไมโครพลาสติก มั่นใจเติบโต...

แอมเวย์ประเทศไทย เดินหน้าแผนการตลาด ส่งสินค้าเรือธงแห่งปี “เครื่องกรองน้ำ อีสปริง รุ่นใหม่” มอบน้ำดื่มคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว ภายใต้การตระหนักถึงปัญหาสิ่งปนเปื้อนในน้ำดื่ม นำเสนอนวัตกรรมการกรองน้ำที่ล้ำสมัย ด้วยชุดไส้กรองคาร์บอน e3 และเทคโนโลยียูวี-ซี แอลอีดี รายแรกของโลก** ให้คุณมั่นใจในน้ำดื่มคุณภาพ ฆ่าเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรีย ได้ถึง 99.99%*** กรองสิ่งปนเปื้อนที่มีผลต่อสุขภาพได้มากกว่า 170  ชนิด***...

HOT NEWS