หน้าแรก แท็ก กคช.

แท็ก: กคช.

กคช. เปิดจองโครงการบ้านเคหะกตัญญู 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 61 นี้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1 โดยมี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี และนางสาวน้ำฝน อุ่นภู่ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้...

กคช.รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน

การเคหะแห่งชาติสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวง พม.ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะและลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อนเกิดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ ตั้งเป้าปี 2562 นำร่อง 5 พื้นที่ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จ.นนทบุรี บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 จ.ปทุมธานีบ้านเอื้ออาทรบางโฉลงระยะที่ 1 จ.สมุทรปราการ และสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ หลังจากนั้นจะขยายผลไปสู่ชุมชนข้างเคียงและชุมชนอื่นๆ ต่อไป ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

ครม.อนุมัติให้ กคช.จัดสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำปาง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติ(กคช.) จัดสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารเช่าจังหวัดลำปาง229 หน่วย วงเงินลงทุน 111,652,000 บาท ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ตามนโยบายของรัฐบาล ดร.ธัชพล ...

กคช.พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปี 2562 กว่า 38,000 หน่วย ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี

การเคหะแห่งชาติเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยเน้น 4 แผนงานหลัก เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งสิ้น 38,562 หน่วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม พร้อมสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ...

กคช. ร่วมกับ พอช. จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) (พอช.)จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561 “สร้างไทยไปด้วยกัน” สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง (Housing For All : World Habitat Day Thailand 2018) โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว...

กคช. ได้รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานแบบก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงฯ

การเคหะแห่งชาติได้รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code)หรือ BEC Awards 2018 ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2, 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้ส่งแบบก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2, 3 และ...

กคช. ร่วมกับ พอช. เตรียมจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2561 หัวข้อ “การบริหารจัดการขยะในชุมชน”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานภารกิจที่สำคัญ โดยมี นายกฤช โกญจนาท ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เข้าร่วมการแถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561 (World Habitat Day 2018) ในหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะในชุมชน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตสะพานขาว...

กคช. ผนึก ธอส. ให้สินเชื่อผู้ประกอบการสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยภายใต้ “โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน”

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเคหะ ประชารัฐร่วมทุนระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับการเคหะแห่งชาติ โดยมี นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ...

กคช. ลงนามกับออมสินสนับสนุนสินเชื่อโครงการประชารัฐร่วมทุน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการร่วมดำเนินกิจการโดยวิธีการสนับสนุนโครงการภาคเอกชนระหว่าง ธนาคารออมสินกับการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายวีระชัย อมรถกลสุเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีแหล่งเงินกู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ...

กคช. ยืดอกรับผิดชอบยันไม่ทอดทิ้งชาวดินแดงแน่นอน !

ผว.กคช. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนตกน้ำรั่วซึมเข้าห้องพักอาศัย ซึ่ง กคช. เข้าเร่งแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมยอมรับต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ยืนยันยินดีรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวดินแดง ให้คำมั่นไม่ทอดทิ้งหรือละเลยอย่างแน่นอน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีที่ผู้พักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน ดินแดง ระยะที่ 1 ได้ร้องเรียนไปยัง พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการพักอาศัยในโครงการฯ...

กคช. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับธนาคารกรุงไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือการร่วมดำเนินกิจการโดยวิธีการสนับสนุนโครงการภาคเอกชน โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีแหล่งเงินกู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่...

กคช.เชิญชวนยื่นซองเสนอราคาสิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาด โครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน (คุณพระ)

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ดำเนินการสรรหาผู้ได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 146628 เนื้อที่ประมาณ 523 ตารางเมตร ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน (คุณพระ) ตั้งอยู่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบกิจการตลาดด้วยวิธียื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 10.30 น....

กคช.ร่วมกับ สถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ”

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดนครนายก โดย นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำทีมผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ คณะลูกทุ่งมหานคร F.M.95 และผู้ฟังรายการวิทยุฯ ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 40...

การเคหะฯ จัดงาน “NHA Home for Sale บ้านการเคหะฯ เพื่อคนไทย”

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล  (ที่ 4จากขวา)ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานเปิดงาน “NHA Home for Sale บ้านการเคหะฯ เพื่อคนไทย” โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค ( ที่ 3จากซ้าย) รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ( ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ...

การเคหะฯ ชู “ECO – VILLAGE” สร้าง “ชุมชนน่าอยู่”คู่เมืองภูเก็ต ยกทัพสื่อเยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนฯ (เทพกระษัตรี) 

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ปักธง – ยกทัพสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยเมืองสู่ไข่มุกอันดามัน ประกาศความสำเร็จ “โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี)” ยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของชาวเมืองภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน” หรือ ECO - VILLAGE พร้อมหนุนเสริมศักยภาพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ...

กคช. รับลูก “โครงการบ้านล้านหลัง”ของ ธอส. เตรียมนำที่อยู่อาศัยกว่า 15,000 หน่วยเข้าร่วมโครงการในเฟสแรก

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขานรับโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมนำที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท พร้อมเข้าอยู่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 กว่า 15,000 หน่วย มาให้ประชาชนได้จับจอง ช่วยให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเอง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างถ้วนทั่ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม จึงได้พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนสามารถรับภาระได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำ “โครงการบ้านล้านหลัง”...

กคช. จับมือ กนอ. ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินโครงการเคหะชุมชนบางชัน

การเคหะแห่งชาติ จับมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในสัญญาเช่าที่ดินโครงการเคหะชุมชนบางชัน โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานปฏิบัติการ 1 ณ สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ โครงการเคหะชุมชนบางชัน จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 จากความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการเคหะแห่งชาติ ได้เช่าที่ดินจากการนิคมฯ...

กคช.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานถึงวันที่ 6 ส.ค. 61

นางอรุณศรี นิลทิรัง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ จำนวน 14 ตำแหน่ง 80 อัตรา ประกอบด้วย วิศวกร (โยธา) 16 อัตรา, วิศวกร (เครื่องกล) 1 อัตรา,...

กคช.จัดงาน Smile Day สร้างวินัยทางการเงินให้กับชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 จ.สมุทรปราการ

      ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดกิจกรรม.Smile..Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน พร้อมด้วย นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ (ที่ 5 จากซ้าย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆนี้...

กคช.ผุด 3 โมเดลสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนสานนโยบายไทยนิยม

การเคหะแห่งชาติ (กคช.)สนองนโยบายรัฐบาล(Government Policy)  ตามหลักประชารัฐ-ไทยนิยมยั่งยืน และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโดยร่วมดำเนินการกับภาคเอกชนภายใต้“โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน” ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของสังคมได้ ในปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีที่ดินรอการพัฒนาที่มีศักยภาพพร้อมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงรายได้ ภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนตามยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเคหะแห่งชาติกับภาคเอกชนและประชาชน ลูกค้าผู้ต้องการที่อยู่อาศัย ซึ่งการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนเป็นการบูรณาการ ด้านนโยบายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน โดยมีเอกชนเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินเข้ามาลงทุนภาคก่อสร้าง พร้อมการบริหารจัดการโครงการในลักษณะของการร่วมดำเนินกิจการ ทั้งนี้ กรอบแนวคิดในการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนของการเคหะแห่งชาติ...

MOST POPULAR

เจนเนอราลี่ ชวนลูกค้าและครอบครัวดูแลสุขภาพหัวใจที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

“เจนเนอราลี่” จัดแคมเปญ “Heart Check Up” รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพหัวใจในราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าเจนเนอราลี่และครอบครัว รวมถึงบุคคลที่ห่วงใย รับส่วนลดสูงสุดถึง 62% ในราคาเริ่มต้นเพียง 350 บาท ร่วมกับ 39 โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางไลน์ Generali Thailand ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 64 นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ...

HOT NEWS