SME D Bank ร่วมพิธีรับส่งมอบงานในตำแหน่ง ‘ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม’

0
898

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมพิธีรับส่งมอบงานในตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่าง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และได้มีการลงนามในบันทึกการรับส่งงานในตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 30 ก.ย.65

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันนำพากระทรวงอุตสาหกรรมก้าวหน้าต่อไป เป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เดินหน้าธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน