SME D Bank – กองทุนพัฒนาสื่อฯ – ISMED ผนึกพลังสร้าง “Soft Power” ในพื้นที่ EEC “เติมทุนคู่พัฒนา” ขึ้นแท่นแหล่งท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เติบโตยั่งยืน

0
1058

SME D Bank – กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ – ISMED ผนึกพลังยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และคนในชุมชน สร้าง “Soft Power” ในพื้นที่ EEC ขึ้นแท่นเป็นท่องเที่ยวใหม่ ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” สร้างสื่อสร้างสรรค์ ชูอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ดึงบุคคลมีชื่อเสียงช่วยให้ปัง ก่อประโยชน์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เติบโตยั่งยืน

วันนี้ (30 กันยายน 2565) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับและพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านโครงการสื่อการสอนสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันสร้าง Soft Power ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนสร้างการมีส่วนรวมของคนในชุมชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ EEC ช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจน พัฒนาสินค้า บริการ และอาหาร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบหมาย นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวในพิธีว่า การสร้าง “คุณค่าจากต้นทุนทางวัฒนธรรม และสังคม” หรือ “Soft Power” มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโลกเศรษฐกิจอนาคต เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มหาศาล โดยพื้นที่ EEC นอกเหนือจากความสำคัญของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสร้าง Soft Power รองรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่ผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่างภาคอุตสาหกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดังนั้น SME D Bank พร้อมจะสนับสนุนผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” โดยด้านการเงิน จัดเตรียมสินเชื่อไว้ให้บริการ เช่น “สินเชื่อ SMEs Re-Start” วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 12 ปี เพื่อลงทุน เสริมสภาพคล่อง ยกระดับสินค้าหรือบริการ และ “สินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (BCG Loan) วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.99% ต่อปี ผ่อนนานถึง 12 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี เพื่อนำไปใช้ยกระดับธุรกิจตามแนวทาง BCG ควบคู่ด้าน “การพัฒนา” ผ่านโครงการ “SME D Coach” โดยโค้ชมืออาชีพ ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจรฟรี ช่วยยกระดับธุรกิจ โดยเฉพาะมาตรฐานการท่องเที่ยว รองรับการเติบโตในอนาคต

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ EEC นอกจากการสนับสนุนด้านการลงทุนแล้ว ในภาคของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ต้องเติบโตตามไปด้วย บทบาทของกองทุนพัฒนาสื่อฯ จะดำเนินการสร้างการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์ ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงในรูปแบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้บุคคลสาธารณะสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ Soft Power มาพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ สร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ บริการ และเมนูอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
นายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กล่าวว่า ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ รวมถึงชุมชนที่มีศักยภาพ โดยจะวิเคราะห์และคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่มีศักยภาพ นำมาพัฒนาและต่อยอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์

โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ ISMED ที่มีโครงการ หลักสูตร และเครือข่ายการพัฒนาที่หลากหลาย ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาชุมชน พร้อมกับกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมให้ชุมชนในพื้นที่นำร่อง เช่น การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ และอาหารโดยชุมชน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับการสนับสนุนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ EEC