SAM แถลงแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานภายใน

0
137

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ว่า จากการที่คณะกรรมการบริษัทได้พบความผิดปกติของธุรกรรมด้านการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวไว้  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานความคืบหน้าและคาดว่าการสอบสวนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2563 นี้”   นอกจากนี้ เนื่องจากได้มีการพบประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL)  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากบุคคลภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SAM ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบร่วมเป็นกรรมการด้วย  โดยการตรวจสอบมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

ทั้งนี้ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ว่างลงเนื่องจากการยุติสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการคนเดิมนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บสส. มีมติแต่งตั้ง นางปนุท ณ เชียงใหม่ กรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการไปก่อน และดำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่ตามขั้นตอน​      ต่อไป

ดร.กฤษฎา กล่าวว่า “SAM จะยังคงมุ่งหน้าดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องต่อไป เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผล​    กระทบต่อลูกค้า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกแต่อย่างใด SAM เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่องค์กร และส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”