SAM เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

0
304

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานพระราชปณิธาน โดยมีพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร มีนางสาวเต็มพร อร่ามรัตนทิพย์ ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร บสส. เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมมอบเงินบริจาค จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกองทุนพระดาบสสัญจร

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งรัฐ ที่มีบทบาทสนับสนุนให้ประชาชนและภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน