SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่มูลนิธิพระดาบส

0
712

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องโทรศัพท์ใช้ในสำนักงาน จำนวน 962 รายการ ให้แก่มูลนิธิพระดาบส ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลสาธารณะตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานใหญ่ของ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส เอ โดยมี นาวาอากาศเอก ปภัณศัก สายแจ้ง รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบสและเพื่อการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการผลิตนักเรียนช่างใน 8 สาขาอาชีพที่เปิดสอน อาทิ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เคหะบริบาล ฯลฯ ให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนลูกพระดาบสซึ่งเปิดอบรมวิชาชีพต่างๆ ระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ การเพาะเห็ดแบบครบวงจร การจัดสวนในภาชนะ การขยายพันธุ์พืช การจัดดอกไม้ การทำขนมไทย ขนมปัง ซาลาเปา เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.lukphradabos.org ลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2174-4111 และ 086-428-4055

“SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย”
เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ