NT จับมือ จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น เดินหน้าพัฒนา Smart Factory ด้วย5G

0
433

เมื่อ เร็วๆ นี้ ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ นายสมศักดิ์  มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และนายอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ จำกัด (GCL) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory ระหว่าง NT กับ GCL เพื่อร่วมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G มาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะหรือ Smart Factory สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)​