NSI นำสินประกันภัย ออกแคมเปญผ่อนประกันรถ 0% แบ่งเบาภาระการจ่ายเงินก้อนให้ลูกค้า

0
1692

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกแคมเปญช่วยเหลือลูกค้าประกันภัยรถยนต์ ทั้งผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถบรรทุก และผู้เอาประกันภัยรถยนต์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ธุรกิจชะลอตัว ในการผ่อนภาระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อน ทำให้ธุรกิจได้ก้าวต่อและชีวิตดียิ่งขึ้น โดยลูกค้าผู้เอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 15,000 บาท สามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สนใจติดต่อตัวแทนและสำนักงานสาขา 26 แห่งทั่วประเทศ