MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

0
292

เมื่อวันที่ (4 พฤศจิกายน 2566) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023) นำทีมโดย ดร.จิตรลดา โรจน์รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ MEA และทีมจิตอาสาโดยกลุ่ม MEESOOK พี่ปันน้อง ร่วมทำกิจกรรม การปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เพาะเลี้ยงเห็ดในโรงเรือน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองแบบเกษตรพอเพียง การทำถังขยะอินทรีย์คัดแยกของเสียเพื่อลดการปล่อยมลพิษ การปรับปรุงก็อกน้ำต่าง ๆ รวมถึงมอบอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์การเรียน นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดกาหลง จ.สมุทรปราการ

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

MEAVolunteer

MEACSR

มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

MEA #การไฟฟ้านครหลวง

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร