LPN จับมือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านวิชาการและงานวิจัย พร้อมปั้นนักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

0
462

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) นำโดย นายมณเฑียร วีโรทัย ผู้อํานวยการ สถาบัน แอล.พี.เอ็น. พร้อมด้วย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย และการดําเนินโครงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนด้านการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ถ่ายทอดโดยทีมงานมืออาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณาจารย์ นักศึกษา ที่กำลังศึกษาและเกี่ยวข้องในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ให้มีความรู้และความเข้าใจ เพื่อสามารถต่อยอดการทำงานได้ในอนาคต โดยกำหนด ความร่วมมือเป็นระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2566-2568) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เรียงจากท่านที่สามจากซ้ายไปขวา
1.นางสาวสุภิญญาลักษณ์ จันทรวงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการสายงานที่ปรึกษา บริษัท LWS Wisdom and Solutions จำกัด
2.นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท LWS Wisdom and Solutions จำกัด
3.นายมณเฑียร วีโรทัย ตำแหน่ง ผู้อํานวยการ สถาบันแอล.พี.เอ็น. ภายใต้บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยรังสิต
เรียงจากท่านที่หกจากซ้ายไปขวา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. นายธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมารัตน์ ตําแหน่ง หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. นางมัลลิกา จงศิริ ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

#LPNdevelopment #LivableCommunity #LPNสังคมคุณภาพ #LPNน่าอยู่ #LPNxRSU #LWS