Kangzen Training หลักสูตรศิลปะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และพลังความคิด ความฉลาดทางด้านอารมณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

0
176


เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดงานอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุม Platinum place อาคารคังเซน เพลส สำนักงานใหญ่

ดร.กรรณิกา แช่ทอง รองประธานกรรมการบริหาร

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กรรณิกา แช่ทอง รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมงานและกล่าวให้แนวคิดกับบุคลากร ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และพลังความคิด ความฉลาดทางด้านอารมณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.นเรศ ล้วนไพรินทร์ ที่ปรึกษาความเป็นเลิศด้านพัฒนาภาวะผู้นำ

เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงานจากท่านวิทยากร ผศ.ดร.นเรศ ล้วนไพรินทร์ ที่ปรึกษาความเป็นเลิศด้านพัฒนาภาวะผู้นำ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Workshop ร่วมกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอันจะเป็นการต่อยอด และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน
#NextKangzen #Towards #Sustainability #Qualityproduct #Qualitylife #Business #สร้างรายได้ #Kangzen #คังเซน #Kangzen31st #คังเซน31ปี #คังเซน3ทศวรรษ #Changeforthegreatergood