GGC จับมือ กรุงไทย ลงนาม Sustainability-Linked Loan 2,000 ล้านบาท ตอบโจทย์ธุรกิจยั่งยืน

0
342

“GGC” จับมือ “ธนาคารกรุงไทย” ลงนามสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability-Linked Loan จำนวน 2,000 ล้านบาท รองรับการเติบโตของธุรกิจตามกลยุทธ์บริษัท พร้อมลงทุนและปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์เป้าหมาย Net Zero ขององค์กรภายในปี 2050 ตามแนวทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า วันนี้ (19 ธ.ค.) GGC ได้ร่วมลงนามกับธนาคารกรุงไทยซึ่งให้การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan: SLL) ระยะยาวกับ GGC จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อดำเนินการตามนโยบายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และการบริหารจัดการสภาพคล่อง รวมทั้งตอกย้ำการดำเนินการด้านความยั่งยืน และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในเรื่อง ESG ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี ตัววัด KPI ที่เชื่อมโยงการจัดอันดับ CDP Climate Rating และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ขององค์กรในปี 2050

“การลงนามสัญญาร่วมกันในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า GGC และ ธนาคารกรุงไทย มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อ SLL นี้ นอกจากจะใช้เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อดำเนินการตามนโยบายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และการบริหารจัดการสภาพคล่อง ยังถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยกันสร้างคุณค่าร่วมกันในทุกมิติให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไปในอนาคต”

GGC เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการสร้างโอกาสให้แก่ภาคเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งเป็นห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ Environment Social Governance (ESG) และมีการบริหารจัดการความยั่งยืนที่เข้มแข็ง

นอกจากนี้ GGC ตอกย้ำความเป็นผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองการดำเนินงานอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล เช่น CDP Climate ที่ได้ระดับ A- และในปีนี้ GGC ยังได้ดำเนินการรายงานด้านความยั่งยืน S&P Global เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ GGC ในการเป็น Sustainable Company ในระดับโลก

นายสุรธันว์ คงทน ประธานผู้บริหาร Wholesale Banking ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ ยึดหลักการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยการสนับสนุนสินเชื่อ Sustainability-Linked Loan ให้กับ GGC ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือของ 2 องค์กร ที่มีเป้าหมายร่วมกันในดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบขององค์กรและประเทศ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ Sustainability-Linked Loan เป็นวงเงินสินเชื่อระยะยาว เพื่อลงทุนพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมหรือสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเชื่อมโยงกับดัชนี

ชี้วัดความยั่งยืนของบริษัท ทั้งการจัดอันดับด้านความยั่งยืนระดับสากล (Global Rating) และการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นับเป็นผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน”