FWD ประกันชีวิต ห่วงใยลูกค้า ขยายความคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด-19  ครอบคลุมการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

0
774

 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ดูแลและห่วงใยลูกค้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขยายความคุ้มครองผู้ติดเชื้อโควิด-19 การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลรักษาด้วยระบบชุมชนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (Community Isolation) ภายใต้ความคุ้มครองสุขภาพ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีค่าชดเชยรายวัน (HB)  ตามประกาศของคำสั่งนายทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่ม มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียน 43/2564 ของ คปภ. ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

สำหรับเงื่อนไขความคุ้มครองของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และได้รับการยืนยันจากแพทย์ให้เข้ารับการรักษาด้วยรูปแบบ Home Isolation และ Community Isolations มีรายละเอียดดังนี้

  • แบบประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) 

จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

  • แบบประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) 

อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกตามความจำเป็นทางการแพทย์ และที่จ่ายจริงไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

  • แบบประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก และค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (OPD & IPD) 

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ และที่จ่ายจริงได้ตามวงเงินผู้ป่วยนอกก่อน หากใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเต็มสิทธิ์ อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก ตามความจำเป็นทางการแพทย์ และที่จ่ายจริงตามวงเงินผู้ป่วยใน ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์   

  • แบบประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB) 

คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในที่สถานพยาบาล แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ 

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า FWD ประกันชีวิต มอบความอุ่นใจให้ลูกค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนี้ เพราะเราอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องห่วง เพราะ FWD ประกันชีวิต พร้อมที่จะสนับสนุนและดูแลให้ทุกคน “Celebrate living” ได้ทุกวัน และเราหวังว่าการขยายความคุ้มครองดังกล่าวจะช่วยคลายกังวลให้ลูกค้าน้อยลงในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต โทร. 1351 ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

*ผู้ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ เช่น 

(1) อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

(2) มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กิโลกรัม/ม.² หรือน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม)

(3) มีโรคส่วนตัว ดังต่อไปนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3, 4) โรคหัวใจและหลอด เลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆ ตามดุลพินิจของแพทย์

เกี่ยวกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและบริการวางแผนทางการเงิน โดยให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย และให้บริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชียที่เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2556 โดยเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มลงทุนแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป ที่ให้บริการครอบคลุมใน 10 ประเทศฮ่องกงและมาเก๊า ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลเซีย และกัมพูชา โดยให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามหรือชารีอะห์ และกรมธรรม์ตะกาฟุล ในหลายประเทศ  

ดูข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่  www.fwd.co.th   หรือ  www.facebook.com/FWDThailand