DITP เปิดอบรม ความรู้เบื่องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 139

0
1466

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื่องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 139”  ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินงานตามนโยบายของนายจุรินทร์     ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ้งเน้นให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจส่งออกมาให้ความรู้ ซึ่งจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ WEBINER โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 ราย ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ NEA ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา