MOST POPULAR

OCEAN LIFE ไทยสมุทร รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” ตอกย้ำการสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง Diversity & Inclusion

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับดีเด่น ประจำปี 2565 จากคุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ในการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร Diversity...

HOT NEWS