BKI โตสวนกระแส ไตรมาส 1 ปี 64 กวาดเบี้ย 6,157.2 ล้านบาท กำไรพุ่ง 816.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%

0
1463

ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย ไตรมาส 1 ของปี 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,157.2 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 0.3 มีกำไรสุทธิ 816.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.0

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.)

มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,157.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 กำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 442.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.7 มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 486.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 929.0 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 816.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.0 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 7.67 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563