BKI ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้านิติบุคคล

0
137
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้กับบริษัทฯ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจรถเช่า และธุรกิจขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการขยายระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวออกไปตามระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องหยุดการใช้รถยนต์ชั่วคราว และในช่วงระยะเวลาที่ได้หยุดการใช้รถยนต์ บริษัทฯ จะยังคงให้ความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ ภัยจากไฟไหม้ และภัยการโจรกรรม ยกเว้นภัยที่เกิดจากการใช้รถ โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเติม แต่อย่างใดทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว
มาตรการช่วยเหลือลูกค้านิติบุคคล
• ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)            เช่นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจรถเช่า และผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง ฯลฯ
• กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่งจดทะเบียนบริษัทของผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าว โดยระยะเวลาของวันที่    เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุดของการหยุดการใช้รถยนต์ชั่วคราว ต้องอยู่ภายในระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์         ประกันภัย
• สำหรับระยะเวลาการขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาซึ่งนับจากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุดของการหยุดการใช้รถยนต์ และสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
• ในช่วงระยะเวลาวันที่ได้หยุดการใช้รถยนต์ชั่วคราว บริษัทฯ จะยังคงให้ความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ ภัยจากไฟไหม้ และภัยจากการโจรกรรม ยกเว้นภัยที่เกิดจากการใช้รถ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานที่ดูแลท่าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2285 8888