BKI รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563

0
727

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่มีมาตรฐาน มีการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจต่อไป เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563