BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

0
1490

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 นำโดยนายชัย โสภณพนิช (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางศรีจิตรา       ประโมจนีย์ (ขวาสุด) เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564