BAM ได้รับคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ประจำปี 2565

0
706

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BAM” ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 นอกจาก BAM จะได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) เป็นปีแรก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ ESG ที่เติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 BAM ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ด้วย โดย BAM ได้รับคะแนนการประเมินสูงถึง 92% สะท้อนให้เห็นถึงความมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักการสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลในการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า คู่ค้า/พันธมิตร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน