BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 3 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดชัยภูมิ

0
293

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวจิราพร ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวรัตนมณี บุญยืน รักษาการผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมา และพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้แก่ นายชนะ แสงกล้า ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ได้มี “บ้าน” ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เพียงพอกับการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป