BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 3 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดพิษณุโลก

0
343

นางมณฑริกา ฉัตรมงคลพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง นายสิงห์ สุขโท้ ผู้จัดการสำนักงานพิษณุโลก ผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรี และคณะส่วนราชการ ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้แก่ นางลูกคิด ขุนทิพย์สมบัติ ที่อยู่ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ BAM มีนโยบายแก้ไขปัญหาให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุหรือเป็นผู้พิการที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการมีที่อยู่อาศัยสภาพเสื่อมโทรมและอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของประเทศ ได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหา ความเหลื่อมล้ำในสังคมตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งเน้นช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองภายใต้ “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ต่อเนื่องปีที่ 3 เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัย การมีสุขอนามัยที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิต ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป